Logo EDA, o.s.
Rozmluva

O projektu

Vzdělávací program „A” | Vzdělávací program „B” | Další výstupy projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření a ověření vzdělávacích programů pro speciální pedagogy v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí a prevence poruch vývoje řeči u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

V rámci celé ČR dosud neexistuje podobně zaměřený vzdělávací program pro tuto cílovou skupinu. Projekt chce zvýšit odborné kompetence učitelů a poskytnout jim potřebnou oporu.

Výstupem projektu budou ověřené vzdělávací programy, dále odborná publikace, která bude k dispozici kromě účastníků projektu všem speciálním školám v ČR, a internetový portál poskytující pracovní materiály, elektronickou verzi publikace a elektronické poradenství nejen pro účastníky kurzů, ale i pro odbornou veřejnost.

Projekt realizuje občanské sdružení EdA ve spolupráci se špičkovými univerzitními odborníky v krajích Ústeckém, Olomouckém, Pardubickém a Jihomoravském.

Vzdělávací program „A”

Těžištěm projektu je realizace vzdělávacího programu A - kurzu speciálně pedagogických kompetencí v oblasti komunikace, prevence řečových poruch, tvorby, inovace a evaluace ŠVP a IVP žáků se zdravotním postižením a SVP a v oblasti terapeuticko-formativních strategií.

Kurz bude realizován ve 4 krajích, v každém pro 25 pedagogů v rozsahu 160 hodin přímé práce (edukace s lektory). Tyto kurzy jsou realizovány po dobu 10 školních měsíců vždy paralelně ve dvou krajích (tedy ve dvou školních letech 2009/10, 2010/11) formou intenzivních přednášek, cvičení a seminářů na dvoudenním soustředění jednou měsíčně s tím, že účastníci budou průběžně vytvářet svůj projekt (pedagogické portfolium) zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí u žáků a vždy do následujících soustředění ho ověřovat v praxi se svými žáky.

Výsledný produkt pak v závěru kurzu obhajují před lektory a ostatními frekventanty kurzu.

Časová dispozice:

září 2009 – červen 2010
 • 2 paralelní kurzy realizovány (Znojmo, Pardubice) – celkem 50 osob,
září 2010- červen 2011
 • 2 paralelní kurzy realizovány (Ústí, Zábřeh) – celkem 50 osob

Frekvence přednášek a seminářů a cvičení – jedenkrát intenzivní dvouden (pátek,sobota) po 16 hodinách edukace měsíčně.

Vzdělávací program „B”

Prázdninové týdenní soustředění

Tematické okruhy:

 • projektové strategie ve vztahu ke kompetencím RVP ZV a RVP ZV-LMP - seminář edukací, tvorbou a obhajobou informativních a formativní (i terapeuticko-formativních) projektů převážně v múzických disciplínách a vzdělávacích oblastech zaměřených na komunikaci žáků,
 • evaluace pedagogické práce,
 • terapeuticko-relaxační a vizualizační techniky,
 • s programem souvisí vytvoření evaluačních metodik a dotazníků a jejich statistické vyhodnocení.

Celkový počet skupin: 4, z každého kraje 1 po 15 účastnících. Realizace bude probíhat vždy ve 2 skupinách souběžně koncem srpna.

 • 1. ročník (účastníci ze Znojma a Pardubic) 30 účastníků, rok 2010,
 • 2. ročník (účastníci z Ústí a Zábřehu) 30 účastníků, rok 2011.

Výběr účastníků bude upřesněn.

Další výstupy projektu

Metodiky a pracovní materiály

Vytvoření metodik a pracovních materiálů - didaktických opor pro jednotlivé kurzy dle tematických bloků

 • Logopedický blok,
 • Surdopedický blok,
 • Poradenský - speciálně pedagogický blok,
 • Terapeuticko - formativní blok,
 • Legislativně kurikulární blok, Komunikace a metoda VTI,
 • Personálně sociální trénink.
Materiály budou k dispozici v tištěné a elektronické podobě před zahájením vzdělávacích programů s možností dostupnosti na elektronickém portálu.

Odborná publikace

Publikace zaměřená na oblast komunikace osob se zdravotním postižením dle druhů postižení včetně dětí a žáků se SVP.

 • Publikace je určena účastníkům vzdělávacích programů v rámci projektu, předpokládáme 1 výtisk pro každou speciální školu v celé ČR.

Internetový portál a elektronická poradna

Vytvoření a provoz informačního a komunikačně-metodického portálu (interaktivních webových stránek) pro účastníky projektu přímo, nepřímo pak pro další zájemce z řad odborné veřejnosti, pokud splňují podmínky oprávněnosti cílové skupiny.

Webové stránky budou poskytovat:

 • základní informace o obsahu projektu a jeho personálním zajištění - volně pro každého návštěvníka,
 • všechny metodiky a studijní opory – na heslo,
 • odbornou publikaci – na heslo,
 • prostor pro poradenskou činnost a korespondenci mezi lektory a účastníky, popř. další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Rozmluva, CZ.01.07/1.3.00/08.0171 | tel.: +420 734 445 705 | edaos@edaos.cz
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“